Etik Kurallar

Etik Kurallar

Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, Şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir. Geçici, part-time ya da stajyer çalışanlar da dahil olmak üzere, tüm çalışanlar Etik Kurallar’a uymakla yükümlüdürler. Tüm paydaşlarımızdan da iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

Çalışma Ortamı

 • ODG çalışanlarından, tüm paydaşlarına saygılı, marka itibarına uygun, dürüst, adil ve tutarlı davranmasını bekler.
 • ODG çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmanın sağlandığı, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir ortam yaratır ve kalıcı kılar.
 • ODG işyerinde her türlü tacize, sindirmeye, saldırganlığa, hakaret içeren davranışa veya mobbinge hiçbir şekilde müsaade etmez.
 • ODG dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik vb. her türlü ayrımcılığa karşıdır.
 • ODG insan haklarına saygılıdır.
 • ODG’in varlıklarına zarar verecek her türlü davranış yasaktır. çalışanları, şirkete ait bina ya da birimlerin hiçbir bölümünde silah ya da bir silaha ait parçaları bulundurmaz.
 • ODG tüm çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratır.
 • ODG, çalışanlarına zarar verici tüm maddelerden uzak bir çalışma ortamı yaratır.
 • ODG çalışanları çalışma süresi içerisinde şirket binaları, birimleri dahilinde ya da şirkete ait araç ve ekipmanların kullanımı sırasında alkol, uyuşturucu vb. insna sağlığına zararlı maddeleri kullanmaz, yanında taşımaz, üretmez, ticaretini yapmaz ve bir başkasına vermez.
 • ODG çalışanları, şirket dahilinde, şirket sistemleri üzerinden veya mesai saatleri içerisinde şans oyunları veya kumar oyunları oynamaz.
 • ODGçalışanlarının şirket iletişim araçlarını, bilgisayar ve internet kullanımını yasaların izin verdiği ölçüde kontrol eder.
 • ODG Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış durumlar hariç, şirket dahilinde hiçbir koşulda bir diğer çalışanı, çalışanın kullandığı sistemleri, kayıtları veya diğer araçları, çalışanın bilgisi ve onayı olmadan fotoğraflayamaz, video ya da ses kaydı alamaz.
 • Çalışanlar, unvan ve yetkiden faydalanarak; kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamaz.
 • ODG, şirket sınırları içerisinde propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin vermez ve şirket kaynakarı siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilmez.


Varlıkların ve İtibarın Korunması

 • ODG, kayıt ve evraklarında hiçbir hata ya da tahrifata tolerans göstermez.
 • Çalışanlar; ODG’ye ait mali ve ticari sırların, rakebet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların gizlilik çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket eder.
 • Çalışanlar, iş gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz oldukları belgeleri her ne amaçla olursa olsun şirket içindeki ya da dışındaki yetkisiz kişi ve mecralarla paylaşmaz.
 • Çalışanlar, üçüncü kişilerden gelen şirket içi gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamaz.
 • Çalışanlar şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedibiri alır.
 • Çalışanlar sorumluluklarında olan şirket kayıtlarını yok etmez, üzerinde değişiklik yapmaz, silmez.
 • Çalışanlar, şirket sistemlerini yasa dışı, şirket politikalarına ayrkırı ya da odg’nin güvenilirliğini, marka itibarını zedeleyecek sonuçlar doğurabilecek amaçlar için kullanmaz.
 • ODG çalışanları tüm paydaşlarımızın fikri haklarının korunması hakkında yasa ve yönetmeliklere, sözleşmelere uyun davranılmasına özen gösterir.
 • Çalışanlar, ODG’NİN onayı olmaksızın topluma açık yerlerde ve sosyal medyada ODGnin adına konuşmaz.


Şirket Dışı İlişkiler

 • ODG, müşterilerine, yanıltıcı bilgi vermez ve güveni sarsıcı hiçbir ifade kullanmaz.
 • ODG rakiplerini karalayıcı, rekabete aykırı, adil olmayan hiçbir davranışı kabul etmez.
 • ODG müşterilerine verdiği hizmetler ve satışını yaptığı ürünler hakkında tam, açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir.
 • ODG, tedarikçi seçiminde objektif kriterlerle seçim yapar.
 • ODG işbirliği yapacağı tedarikçilerini ODG nin strateji ve politikalarına uygun şirketlerden/kişilerden olmasına dikkat eder.
 • Çalışanlar işleri nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığı davetler, hediyeler, etkinliklere katılım gibi durumlarla karşılaştığında, teklif edilen hediyenin parasal değerinden çok, üçüncü kişilerde yaratacağı etkileri düşünür ve dikkate alır.
 • Çalışanlar müşterilerine ya da tedarikçilerine iş amaçlı hediye gönderimini ya da etkinlik katılım davetleri için yaptıkları harcamaları kendi özel kaynaklarından yapmaz, departman/şirket bütçesinden yapar.


Yönetimin Sorumlulukları

 • ODG de insan kaynakları ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar ve geliştirilen sistemler, hizmet kalitesi ilkelerini dikkate alır.
 • ODG de yöneticiler, organizasyon yapısı içinde farklı bölümlerdeki verimsizlikleri ortadan kaldırıp, insan kaynaklarının etkinliğini ve etkililiğini arttırabilecek uygulamalara önem verirler.
 • ODG de yöneticiler organizasyon yapısında katılımcı yönetim ve takım çalışması anlayışını yerleştirmek, çalışanların bilgi ve mesleki deneyim seviyelerini geliştirmelerine olanak sağlamak, onlara bilgi ve sorumluluk vererek desteklemek ve cesaretlendirmekle sorumludurlar.
 • ODG de seçme ve yerleştirme sürecinde temel ilke, adaylar arasında hiç bir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği profil ve yetkinliklere sahip, kurum kültürüne uyum sağlayabilecek kaliteli ve donanımlı kişilere eşit fırsat vermektir.
 • Çalışanların kazanılması, geliştirilmesi, kurumla bütünleştirilmesi ODG de temel amaçtır.
 • Şirket hedeflerinden şirket, bölüm ve çalışan bazına indirgenmiş hedefler belirlenerek, çalışanların objektif kriterlere dayalı performans değerlendirmeleri yapılır.
 • ODG de çalışanlara profesyonel gelişimleri için eşit fırsat ve olanak sağlanır.

FİYAT TEKLİFİ ALIN